KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR VE ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAYIRLI OLSUN
Eklenme tarihi : 15.12.2020 16:48:05 - 1552 Okunma

Genel Yetkili Sendikamızla bakanlık arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde, 120 adet 'memur' ve 120 adet 'şef' için Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Müracaatlar 1 Şubat 2021 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında bakanlık internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Kültür Memur-Sen olarak, şimdiden sınavlara katılacak arkadaşlara başarılar dileriz.

Bakanlığın sınavlarla ilgili duyurusu aşağıdadır:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı (Şef ve Memur) Duyurusu (15/12/2020)

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesinde; sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar yer almıştır.

Buna göre; anılan Yönetmeliğin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla Ek-1'de unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen şef ve memur kadroları için Ankara’da görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamının 01/12/2020 tarihli ve 908443 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu sınava katılmak isteyen personelin Ek-2'de belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayan kişilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir. Yazılı sınavın konu başlıkları, sınavların yapılacağı yer ve tarih bilgisi Bakanlığımız resmî internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Sınava katılmak isteyen personelimiz Intranet'te yer alan "Kurumsal Uygulamalar" bölümündeki “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamalarını teminen aynı sayfada "Sınav Başvuru Kılavuzu" yayınlanmıştır.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 01/02/2021 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 15/02/2021 günü mesai bitiminde kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Durumları Ek-2'de öngörülen şartlara uygun olan personelin 15/02/2021 günü mesai saati bitimine kadar; Intranete giriş yaparak aynı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen şekilde başvurusunu tamamlaması ve akabinde Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte bağlı bulundukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, anılan Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması beklenmektedir. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun olduğu birimlerce değerlendirilen başvuru dosyalarının ilgili birimler tarafından 22/02/2021 günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava başvurulacak unvan için Ek-2'de öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

Ancak, Bakanlığımız taşra birimlerinde görevli personelin başvuruları; ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla belirtilen süre içinde gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Genel Müdürlüğümüzce de incelenecek olup, inceleme sonucu gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla bildirilecektir.

Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen tüm personel, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme yazılı sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir. Başvuranlardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Bakanlığımızın resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavı ise;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlık resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

Buna göre; atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, anılan Yönetmeliğin 16'ncı maddesine göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

Adayların sınav başvuru sistemi aracılığıyla elektronik ortamda oluşturduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve bu husus tutanakla belirlenecek olup, ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılacaktır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenecektir.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamayacaktır.

Öte yandan, 25/11/2016 tarihli ve 210739 sayılı yazıyla duyurusu yapılan Şef ve Memur görevde yükselme sınavına başvuran personelimizin yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

Bakanlığımız personeline duyurulur.

https://pgm.ktb.gov.tr/TR-278526/kultur-ve-turizm-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-s-.html

Sınav Başvuru Şartları
Kadro Durum Listesi

 

HABER 7 SON DAKİKA